Tuesday, February 2, 2010

सिलीदा छाम्मातिरे


विपल बोयुङ

बानान्यौ वैनिचि सिलीदा छाम्मातिरे
पुसिएकै झरासो इरिलुङ लाम्मातिरे

खैमो छूलै वाई-वाई पाङासौ बोखा रिङे
एन्यु खैनी हुलामा मै ल्यावा चाम्मातिरे

उम्पा-उम्पा बुङा बाते सेला-सिसिमपाले
रोको कैचि लंलि लुइमा खारु ङल्मातिरे

खिया-सुङमै आबुलिम युङमा ओइना बाबै
सिरी-नाम्रि मातै ओइना आसो खिम्मातिरे

खैपाचि वा ख्लाक्यो वो इमो चुङदा
म्हैपा चि दे-दे पम्ये झारा खोम्मातिरे

Friday, January 22, 2010

दिखारिपा


तिलक चाम्लिङ

चामादुङ देई पाइना नाखै
खारु खुसा्र मिलाम्थेको दिखारिपाचीमो लाम
इसाचापा ! खाना देनो ताहोत्यु
सेम्तु पाइनाको सीरीया चापा
आसो काँ खैमो स्यामइ चेतुइनो
मिपेरेङासेको वासालई उम्खासेलो चामा इनाए
खुवानाखो चान्योको छाम छाम्मा लेस्यो
देनो ताहोत्यु थलो
इसाचापा ! दिखारिपाची मिलाम्थेको लाम ।

खैमो मिचु हिङे
दिखारीपाचीमो दिखादा बाटाको
बुङा खुमा मत्तै देनो लाम्यो थलो !
खैमो नाब्रो हिङे
दिखारिपामो दिखादा एदाको
सेम्तु खुस्योनो पुद्योको मत्तै एन्यो थलो !
खैमो नादिपुङ हिङे
दिखामो नाम्नेमा ङाब्द्यानॊ
उम्खासेलो ताचियो थलो !
काँ दोसोमुसा खैनीलई मीना रुङमा चापुई नो
खाना सिरियाचापा
दिखारिपाचिमो दिखा चापा ।

खारुमुपालई साका ताङास्योनो
दोम्नो ताखासा
ताचाप्यो नाखो कालई खुस्यु
ओकोभन्दा पुनि केभा ताचाप्यो नाखो
नामवा इद्युको लाानेमो
लालामा खुस्युनो ताचाप्योलो चियो
चामा ताचापो नाखो
खाना ताचापोको रैछ
दिखारिपाचीमो लाम्थिमा लाम
चापुई रुङसा नल्मा इसे
खुचि पुनि आले खारु पालुदचेनो
सेला वातेको रुन्यामा
पोम्दा पाखुरेनो नाची मुसा लाम्थिमा उम्सकाल्यो
इसाचापा देनो ताहोत्यु थलो
दिखावा ! पामाको दिखारिपामो लाम
आसो त्योसो मुमा छिदेयुनो
सेम्तुवा नल्द्यु खुचिमो मिक्या
मिक्यादा सेम्तु बातेबो पाबातो रैछ थलो
चान्यो वो चाइसे थलो दिखादा एदाको सेम्तु
इरङ दिखादा बातेको बुङा खाङु
इरुङ दिखादा एदाको सेम्तु चियो
त्योदा चान्योको चामादुङ तामिन्योबो ऐना
ऐनानाखो खाना मिना तुर्मा ताचापो
खामो लाम्दा सिमालई लाम्था
बातेको बुङा खोमा ताछिद्योको रैछ
दिखा पाखुरेनो मिलाम्थेको लाम होमा इसे इसे
इसाचापा देनो ताहोत्यु थलो
दिखावा ! पामाको दिखारिपामो ।

Thursday, January 14, 2010

लाम्दा इटो हिपाती लावेदा हिङे


राजेश चाम्लिङ राई

लौ लुङा !
लौ थलो
हारदा हार ल्हापुम्केनो धान नाची मुपा ओको हाकारा छुची
तालदा ताल मूममेनो बुइछर नाची मुपा ओको हाकारा छुची
आसो सिहंदरबार ओमा तिरे
खैमो हैकामा खुपा इसाचापा तोदा
आसो म्हुमा लाम्थीमा तिरे ।
वैनीचीवा पालुदे­
गाुेलीपीदा महुमा चाप्योको इटो टाख्लो हिङे
बारुजकसयाँ वाङानो बानाको इटो बुलिम हिङे
गणतन्त्रना बैदिम्का काम्रेड
ब्याजदा हुद्युको इटो बुलिम हिङे
म्हैपाको बुलिमको दिमना
ओको बुलिमलई हि मुम्मानो जनवादी गणतन्त्र बैमा उम्सकाल्यो
ऐहोइ लुङा !
आसो देनो कैका हिङमाङैमा !
लाम्थिए थलो लाम्दा तारेपेको मिना
खिम्ामो छखा लाप्तिखानाका देनो ताखाइमे

लाम्दा इटो सितिमीवा खानालई हुङयोङास्यो
लाम्दा इटो लुङटो खानालई हुङयोङास्यो
ओन्निमा हिङालाटाको इटो हिपाती लावेदा हिङे
दे खाना त्योको लावेदा खुर्मा ताचाप्यो थलो

खर्पनदा बुलीममो दर्पण ताखुर्योनो
दोको अमेरिका लाम्पा कोलम्बस तुर्मा तालाम्यो पासा
लाम्दा खैमो नुङ ऐटादिम तुर्मा लाम्योङास्यो
लाम्दा म्हुपा मिनामो हीओसो हिपाती लावेदा ढिएङासे
´ारा लाम्दा ढिएङासेको तेम्खाचीनाका
ओको लावेदा ताकुप्योनो खुर्मा ताचाप्यो

हो लुङा !
ओको हैकामा ढ्योकुनो खिन्योको मुपा छुचीदा
दे त्योको लावेदा खुर्मा खानापिदा ही हिङे
लाम्दा इटो हिपाती लावेदा हिङे !

Sunday, January 3, 2010

आताख्लो त्यिक्ये न्गासे

हँ छाल्यी हछा बुंग (टिकाधन चामलिंङ)

छुई बो प्लाब्द्यु बो ?
बाख्रा सा वा बो चुन्ग्कासु न्गा बो ?
हुन्ग्सई न्गासई कान्गना ल्युन्ग्पा ओस्को नामै
आसो ससुन्ग्पा मलायेवा मुई ह्रैकई
काँगाना आल्से द्येतिरूंगा अस्क्यो
आताख्लो त्यिक्ये न्गासे

हँपा मोपा ची खोड़ा माखाता ?
काँगा लामै न्गासई कोऊ
दायादा सितिमी स्याखाता बो ?
छवा हुइलुंग माखाता बो ?
काँगाना आल्से द्येतिरूंगा अस्क्यो
आताख्लो त्यिक्ये न्गासे ।

नुम्नुंग छैमानुंगमो पासुंग मासुंग हुन्ग्सई न्गासई
त्योकोचिवा मिरुन्गाको
"कान्गापुन्यी रोदुंग खाना पुन्यी रोदुंग,
सोपा खिदा सोधुंग"
त्योस्योनम आल्से द्येतिरूंगा अस्क्यो
आताख्लो त्यिक्ये न्गासे ।

आसो मोपा हँपा लाम्सी पुसई
पासुंग मसुंग खिदा सेन्मा पुसई
सेलामा वापोंधीसई पुसई पुसई
रुन्ग्सा हुन्गसई न्गासई
नम्थल आल्से द्येतिरूंगा अस्क्यो ?
आताख्लो त्यिक्ये न्गासे ।

Sunday, December 27, 2009

लिउमा सिखालामा


विपल बोयुङ

लापाको सिमी
बुसीको हसुङदा
वाइ-वाइ चोमोलुङ्मा
खैमो बुसीको ङालुङ
आसो लिउमा तिरे खैनीवा
दुङवा ङालुङ लिउमा सिखालामा ।

खैमो खुइचुङदा
झारा खैपाची
पाम्मा छिमा ङालेङासे
झारा युङ्खादाका
म्हैपामो लिम धिम्मे
खैमो रामदा थुइद्यो
तित्खातित्खा मुमे
खैमो मिवोइ रामदा
हमा सायाचुङदा ख्लाक्यो
हमा खुमे सायाचुङ ढालो पामे
खुमै छाम्मासे
कोरो खाना
वाइ वाइ हिङ्के ।

काङा रिङुइ
आसो खाना
आझै छामसुङ तुर्मा तिरे
खामो सायाचुङदा
सोवा पुनी पाख्लाक्योस्
आझै त्याम्मा तिरे खाना
आसो खैमो बोखादा
खैपाचिमो हुई
स्विल्दिम्चिमा पाचाप्यो
त्योकॊ हुईवा
रिक्यो खैमो रामदा
ओत्यो खामो छुलै ।

खामो रिमादा
खाङु पाचाप्योस
त्योको मिचुदा
खामो नुङ्लाक्यामो
मुङ्छेमुमा हिङे ।

बरु खाना मामा पुसा
खामो नुङ्ला
खोल्मेमा पुसा
कोरो त्योदा
खामो मामा पालैमे ।

आले बखुमा रिङे
हुई पुनी रिङे
खैनीलै रिदिम्के
दबे रिङे ङासे
बुसीको ङालुङ
लिउमा तिरे
दुङवा ङालुङ
लिउमा सिखालामा ।

Wednesday, December 16, 2009

आकमाछादा

वाग आयाग्यामी यालुङछा

लाम्तुइ खा खामिधाप्से
दिन्दुइचुइ खा यामिधाप्ते
पातुइ खा किच्नाब्र पाददे
हिङुइ खा मिख्याल्या खामइदे ।

काइ पिछापिछा खुप्सुइ
आयानिचि रुङसा पुसुइ
मिहिङसे रुङमान हुङसुइ
खाफदसे रु ङमान मिनुइ ।

देन किच्कँ पालिब्दाने
सपा खुच्लइ पासिन्धसे
देदा दिम फिसे ङासे
आकँ नुधो तिके ङासे ।

यायाछाची अन्ने
चापुम्नेल खारु मुम्ने
इन्दा धन सिन्धीने
इठदा कइ हिङिने ।

Sunday, December 6, 2009

निम्छानुङ सत्तामो सारुवा


नाकिमा

सरुङ लाका लैसिमेनो
कोक्पामो ताली भ्या
आपुङासै ओस्पाङो
निम्छानुङ सत्तामो सारुवा ।

पाचाम्नै नेम्मा
आतिरेदा
आहिवा होलुङा चामाचाम
क्रोसै
आङा उधौली-उभौली
नाचिमै
आङा साकेलादा सिली
खामो वारुङचापा सेम्बुदा
छाम्मुमै मुक्तिमो मुन्धुम
चैधिमै तयामो ढोल-झ्याम्टा ।

देनो तिरे उप्पालाम्सा
इमो ला
देनो तिरे
इमो बखा खैपामो
पासुङ रिङे
इमो बखा म्हैपामो
आसो काँ प्लिसुइ विद्रोह
आसो काँ वमा
तयामो चोमोलुङ्मा ।

सरुङ लाका लैसिमेनो
कोक्पामो ताली भ्या
आपुङासै ओस्पाङो
निम्छानुङ सत्तामो सारुवा